Haber

Ulusal Ajans 2019 Yılı Yetişkin Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA204) Proje Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Duyuru Yayınladı.

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti (KA204) kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde yapılacak başvurunun Programın öncelikleri ve amaçlarına yönelik olarak hazırlanabilmesi için Program Rehberi çerçevesinde bazı hususlara dikkat çekme gereği duyulmuştur.

GENEL HUSUSLAR

Stratejik Ortaklık projelerinin hibelendirilebilmesi için en az bir yatay öncelik ya da projenin ilgili olduğu eğitim, öğretim, gençlik alanlarından birinin sektörel önceliklerinden en az birine yönelik olması gerekmektedir.

Projenin, hedef grup açısından başvuru yapılacak sektörel programla ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Proje birden fazla sektörel programı ilgilendiriyorsa ağırlıklı ilgili olan sektöre başvuru yapılmalıdır.

Başvuru formunda ihtiyaçlar, amaçlar, beklenen sonuçlar ve etkiler açısından projelerin neden ulus ötesi düzeyde uygulanması gerektiği somut gerekçeler ile ortaya konulmalıdır.

Stratejik Otaklığın amaçlarına ve yapısına bağlı olarak projeler, aşağıdaki verilen iki türden birinde olabilir:

Yenilik Geliştirme (Innovation):Yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut veya yeni üretilmiş olan ürünlerin/çıktıların kullanılması beklenmektedir.

Yenilik Geliştirme (Innovation) projelerinde, ilgili projelerin yenilik geliştirmeye katkı sağlayabilmesi için fikri çıktı üretilmesi beklenmektedir.

İyi Uygulamaların Değişimi (Exchange of Good Practices): Bu tür projeler kapsamında temel amaç, kurum/kuruluşların ağ oluşturmaları ve bu ağları güçlendirmeleri, ulusötesi düzeyde faaliyet gösterecek şekilde kapasitelerini geliştirmeleri ve fikirleri, uygulamaları ve yöntemleri paylaşmaları ve karşılaştırmaları; bağlantılarını geliştirmeleri ve güçlendirmelerini sağlamaktır. Seçilen projeler, somut çıktılar da üretebilir ve bu projelerin, kendi amaç ve kapsamlarıyla orantılı olacak şekilde faaliyetlere ilişkin sonuçları yaygınlaştırması beklenmektedir. Bu çıktıların ve faaliyetlerin finansmanı, standart proje yönetim ve uygulama bütçesi yoluyla sağlanacaktır. 

KATILIMCI KURUMLAR

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar alanında sunulacak projelerin yalnızca Türkiye için değil tüm Avrupa Birliği üyeleri için de yenilikçi olması ve bir katma değer sağlaması beklenmektedir. Bu kapsamda proje konusu, yalnızca başvuru sahibi kurumun değil, projede ortak olarak yer alan tüm ülke ve ortak kuruluşların ihtiyaçları temelinde belirlenmiş olmalıdır.

Her bir ortak kurumun, proje konusu ile ilgili rol ve sorumluluklarının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması beklenmektedir. Fikri çıktı üretmeyi hedefleyen projelerde, fikri çıktıda çalışacak personelin uzmanlıkları, her bir ortak kuruluşun çıktı/ürün ve/veya sonuçlar kapsamında rolleri/görevleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

Başvuru formunda, projede çalışacak kişilerle ilgili detaylı bilgiler verilmesi istenilmekte ve proje konusu ile ilgili uzmanlıkları ve tecrübeleri sorulmaktadır. Formda bilgisi verilecek kişilerin proje uygulama süresince kurumun personeli olması gerekmektedir.

Genel bir kural olarak, stratejik ortaklıklar program ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, diğer ortak ülkelerden (program ülkeleri dışındaki ülkeler)  projeye dâhil olan kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde stratejik ortaklıklarda ortak sıfatıyla yer alabilirler. Program ülkeleri dışındaki diğer ülkelerden bir ortak yer alması durumunda, bu durum başvuru aşamasında çok iyi gerekçelendirilmelidir. Aksi halde, başvuru değerlendirme aşamasında elenecektir.

PROJE BÜTÇESİ

Bir Stratejik Ortaklık projesinin toplam bütçesini, aşağıdaki harcama kalemleri oluşturmaktadır:

Yenilik Geliştirmeye Yönelik Projeler için:İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Projeler için:
Proje yönetimi ve uygulaması         Ulusötesi proje toplantılarıFikri çıktılarÇoğaltıcı etkinliklerİstisnai masraflarÖzel ihtiyaç desteğiÖğrenme/eğitim/öğretim faaliyetleriProje yönetimi ve uygulaması         Ulusötesi proje toplantılarıİstisnai masraflarÖzel ihtiyaç desteğiÖğrenme/eğitim/öğretim faaliyetleri

Toplam proje hibesi, değişken bir tutar olup, 12.500 AVRO’luk aylık tutarın, proje süresi (ay olarak) ile çarpımı suretiyle elde edilir ve 36 ay süreli projeler için 450.000 AVRO ile sınırlandırılmıştır. “Erasmus+ Program Rehberi” nde yer alan hibe kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje Yönetimi ve Uygulaması (Project Management and Implementation); Proje yönetimi (örneğin, planlama, finansman, ortaklar arasında koordinasyon ve iletişim vb.); küçük ölçekli öğrenme/öğretme/eğitim malzemeleri, araçları, yaklaşımları vb. sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri (örneğin, öğrencilerle sınıfta proje çalışması, gençlik çalışması faaliyetleri, bütünleşik öğrenme/öğretim faaliyetlerinin organizasyonu ve rehberliği, vb.); bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırma (örneğin, broşürler, kitapçıklar, internet bilgileri vb.) masrafları için talep edilen hibe kalemidir.

Ulusötesi Proje Toplantıları (Transnational Project Meetings); kişi sayısı ve süreleri projenin içeriğine, ortaya çıkacak ürünlerin yapısına ve gerçek ihtiyaca göre planlanmış olmalıdır. Ulusötesi Proje Toplantıları bütçesi, katılımcı başına birim maliyet olarak, toplantılara katılacak kişilerin seyahat ve bireysel destek masraflarını karşılamak üzere verilir.

Fikri Çıktı (Intellectual Outputs) ; Yenilik Geliştirme (Innovation) projelerinde fikri çıktılar kapsamında hibe talep edilebilmektedir. Bu hibe kalemi altında her bir ürün/çıktı için talep edilen çalışma gün sayısı, o ürünün ortaya çıkarılması süreciyle orantılı olmalıdır. Fikri çıktılar,  somut çıktılardır ve yaygın kullanım, istifade etme ve etki potansiyeline sahip nitelik ve niceliğe sahip olmalıdır. Fikri çıktı, yenilikçi unsurlar içermelidir ve proje bittikten sonra da kullanılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Fikri çıktıların üretilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Fikri çıktı örnekleri müfredat, pedagojik materyal, açık öğretim kaynakları, BİT araçları, analizler, çalışmalar veya akran öğrenme yöntemleri olabilir. İhtiyaç analizi raporları, broşür, poster, kitapçık gibi tanıtıcı ürünler, ilerleme ve final raporları, toplantı tutanakları ve sunumları, ülke raporları, yaygınlaştırma ürünleri ve sadece projenin görünürlüğüne yönelik olarak hazırlanmış olan proje internet sayfası fikri çıktı olarak kabul edilemez. Dolayısıyla bu faaliyetlerin/ürünlerin masrafı Proje Yönetim ve Uygulama Kaleminden karşılanmalıdır.

Fikri çıktıda çalışan personelin kategorisi, kişinin görev yaptığı kurum/kuruluştaki mesleki profiliyle ilgili değil, kişinin fikri çıktıların oluşturulmasındaki işleviyle ilgilidir. Manager ve Administrative Staff kategorileri kapsamındaki çalışmaların Proje Yönetimi ve Uygulaması kaleminden karşılanması beklenmektedir. Gerekçesi ayrıntılı şekilde açıklanması şartı ile bu kategorilerde çalışacak personel için fikri çıktı kapsamında da hibe talebi yapılabilmektedir.

Çoğaltıcı Etkinlikler (Multiplier Events) ; fikri çıktıların paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferanslar/ seminerler/ etkinliklerdir. Bu etkinliklerin amacı, fikri çıktıların ortaklık yapısında yer alan kuruluşların dışındaki ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmasıdır. Çoğaltıcı etkinlikler kapsamında hibe talep edilebilecek uygun katılımcılar,  projede yer alan kurumlar dışında fikri çıktı ile ilgili kurum ve kuruluşların personelidir. Projede koordinatör ve/veya ortak olarak yer alan kuruluşların personeline, ilgili etkinliğe katılmaları durumunda çoğaltıcı etkinlikler hibe kaleminden hibe desteği sağlanamaz.

İstisnai Masraflar (Exceptional Costs) kapsamında, projede yer alan ortak kurum/kuruluşların hiçbiri tarafından sağlanamayan hizmet ve ekipman alımı/kiralanması için harcanacak bedelinin %75’ine tekabül edecek miktarda hibe desteği verilebilir.  Ekipman alımı/kiralanması, normal ofis ekipmanı ve hâlihazırda ortaklarca kullanılmakta olan ekipmanları kapsamamaktadır. İyi gerekçelendirilmesi şartıyla, projenin gerçekleştirilmesi için mutlak ihtiyaç duyulan ve hâlihazırda sahip olunmayan ekipmanların amortisman masrafları için destek sağlanabilir.

Aşağıda İstisnai Masraflar hibe kalemine uygun olmayan örneklerden bazıları yer almaktadır:

  • Ortakların proje toplantılarına ve/veya faaliyetlerine gitmeleri için gerekli vize masrafları,
  • Çoğaltıcı Etkinlikler maliyetleri,
  • Proje başlangıç ve kapanış toplantıları maliyetleri,
  • Eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri için yapılan harcamalar,
  • Küçük ölçekli çeviri/tercüme maliyetleri, 
  • Proje ortaklarının normal mesailerinde kullandıkları ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, sarf malzemeleri, telefon vb.)

Özel İhtiyaç Desteği (Special Needs Support) ; proje kapsamında özel ihtiyaçları olabilecek engelli katılımcı yer alıyorsa, başvuru formunda talep edilmesi kaydıyla bu kişi/kişilerin ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır. Özel ihtiyaç sahibi kişi, fiziksel veya zihinsel sağlığıyla ilgili durumundan dolayı ekstra hibe desteği olmadan projeye katılımı mümkün olmayan potansiyel katılımcı olarak tanımlanmaktadır.

Öğrenme/Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Learning, Teaching, Training Activities); projenin hedeflerine ulaşılmasının desteklenmesi açısından katma değer sağlamak koşuluyla, her türlü Stratejik Ortaklıklar projesinde (Yenilik Geliştirme veya İyi Uygulamaların Değişimi) hibelendirilebilir. Yetişkin eğitimi alanındaki Stratejik Ortaklıklar için uygun faaliyet türleri şunlardır:

–       Blended Mobility of Adult Learners (Kısa dönem fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren öğrenci ve öğrenici karma hareketliliği)

–       Long-term Teaching and Training Assignments (Uzun dönem öğretme veya eğitim görevlendirmeleri)

–       Short-term Joint Staff Training Events (Kısa dönem ortak personel eğitimi etkinlikleri)

Kısa süreli ortak personel eğitim faaliyetinin amacı, Program Rehberi’nde açıklandığı gibi proje ortaklarından birinin ev sahipliğinde gerçekleşecek bir eğitim faaliyetidir. Faaliyetin amacı, projenin iş ve işlemlerini tartışmak ve yönetmek değildir. Proje ortaklarının projenin iş ve işlemlerini  tartışmak ve yönetmek için toplanması gerekiyorsa, Ulusötesi Proje Toplantıları (Transnational Project Meetings) düzenlemeleri gerekmektedir.

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için en güncel hali Erasmus+ Programı ana sayfasında yayımlanan 2019 Erasmus+ Program Rehberiincelenebilir.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir